Daruj 2%
pre HK Jasná

Miro Peto Miro Peto

Podporte
HK Jasná aj v roku 2017

V mene horolezeckého klubu HK Jasná by som Vás rád požiadal o podporu našej činnosti, a to poukázaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za rok 2016 nášmu klubu. Finančné prostriedky získané cez 2 % budú využité na rozvoj a športovú činnosť nášho klubu, ktorý je súčasťou Združenia športových klubov Jasná, a na podporu zahraničných expedícií našich mladých horolezcov a extrémnych lyžiarov. Za poukázanie Vašich 2% ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Združenie športových klubov JASNÁ
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00592358
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš, Vajanského 30

Všetko potrebné sa dozvieš aj na webe venovanom 2% - rozhodni.sk

Dôležité dátumy a
termíny r. 2017

15.02. Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

31.03. Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

30.04. Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

AKO POSTUPOVAŤ
PRI DAROVANÍ 2%
Z DANE Z PRÍJMOV?

Ak ste právnická osoba Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2% z dane.
Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.
Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v časti XII.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho športového klubu. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15.2.2017, prípadne neskôr požiadajte o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2016.
Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2016) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii, minimálne však 3,32 EUR. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane treba doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30.4.2017 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet vybranej neziskovej organizácie. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.